آداب دید و بازدید عید نوروز در سال نو و بهار طبیعت

دید و بازدید عید نوروز از دیرباز سنتی بسیار نیکو و پسندیده در دنیا بخصوص در میان شرقی ها و به ویژه در بین مردم ایران بوده است که شاید امروزه کمی به فراموشی سپرده شده و یا مورد بی تو‏جهی قرار گرفته باشد.
ادامه مطلب