گفتار درمانی برای کودکان با اختلالات طیف اوتیسم

بعد از ارزیابی هایی که متخصصین انجام دادند، زمانی که تشخیص داده شد کودکی با اختلالات طیف اوتیسم است، ممکن است تاثیرعاطفی بر والدین و بستگان نزدیک بسیارعمیق باشد و می تواند موقعیت بسیاردشوار باشد.
ادامه مطلب