فیلم | معرفی آسایشگاه سالمندان و معلولین انوار آفتاب در صدا و سیما

 

 

خانم فاطمه پورمحمدی؛ مدیرعامل آسایشگاه سالمندان و معلولین انوار آفتاب با حضور در ویژه برنامه افطار ماه عاشقی شبکه نور(قم) به معرفی این آسایشگاه پرداختند.