۵ ورزش بسیار مفید برای سالمندان که باید توجه داشته باشند

تمرینات با وزن بدن به عنوان تمرینات مقاومتی، راه رفتن، دویدن آرام، شنا و تمرین روی دوچرخه برای سالمندان بسیار مفید است و اگر قصد ورزش دارند حتما باید به رشته‌های اشاره شده توجه داشته باشند.
ادامه مطلب