گفتگوی مدیرعامل آسایشگاه سالمندان و معلولین انوار آفتاب قم با رادیو ایران

 

خانم فاطمه پورمحمدی، مدیرعامل آسایشگاه سالمندان و معلولین انوار آفتاب قم در ارتباط با برنامه پارک ساعی رادیو ایران درباره موسسه و آسایشگاه انوار آفتاب به گفتگو نشست.