تمامی این کارها با یاری خیرینی رقم خورده است که پشتوانه اصلی ما بودند

تمامی این کارها با یاری خیرینی رقم خورده است که در این یک سال پشتوانه اصلی ما بودند؛ اگر همراهی ایشان نبود امکان انجام این همه تغییر نبود؛ خدا را شاکریم که توفیق خدمت و همراهی دوستان نیکوکاری را به ما عطا کرد.
ادامه مطلب