از مواردی که باعث می شود محبت خداوند شهرمان را دربرگیرد حضور سالمندان است

رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری قم با تاکید بر تکریم و بزرگداشت سالمندان اظهار داشت: یکی از مواردی که باعث می شود محبت خداوند شهرمان را دربرگیرد همین حضور و وجود پیرمردان و کهنسالان هست.
ادامه مطلب